Εκθέσεις Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση στην ανώτατη εκπαίδευση έχει  σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας,  των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους. Αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανύψωση του επιπέδου της ανώτατης παιδείας και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
    Η αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο πραγματοποιείται αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους. Είναι η λεγόμενη  εσωτερική αξιολόγηση σκοπός της οποίας είναι να αποτελέσει το βασικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι επί μέρους Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύματα θα θεσπίσουν διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης του σύνθετου  έργου τους.
    Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας η Εσωτερική Αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. η οποία είναι αρμόδια για τη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων για τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων διδακτικών εξαμήνων. Οι  Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις υποβάλλονται με ευθύνη της Ακαδημαϊκής Μονάδας στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου Ιδρύματος πριν από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.
    Σε επίπεδο Ιδρύματος η Εσωτερική Αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Προϋποθέτει την ανά διετία σύνταξη από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. Εσωτερικών Εκθέσεων για τη λειτουργία του Ιδρύματος, οι οποίες βασίζονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων. Η Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης. Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων κοινοποιούνται στην Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.
    Έπειτα από την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου ακολουθεί  η εξωτερική αξιολόγηση, δηλαδή η αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από επιτροπή που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας.